Aukcje online

Aukcje online organizujemy kilka razy w roku. Licytowane są na nich wyselekcjonowane, najciekawsze i najrzadsze przedmioty.

Aukcje przeprowadzane są zgodnie ze światowymi standardami w zakresie profesjonalnej obsługi, bezpieczeństwa i dyskrecji transakcji.
Zapewniona jest obsługa finansowa i formalno-prawna transakcji.

Szczegółowe informacje, dotyczące przekazania przedmiotów do sprzedaży aukcyjnej lub warunków uczestnictwa w licytacji można znaleźć poniżej.

Zapraszamy do udziału w naszej  Aukcji 14 !

Aukcja 13 odbędzie się 9-14 września 2023 r.!

Przedmioty na Aukcję 14 przyjmujemy do 10 lipca 2023 r.!

Serdecznie zapraszamy do współpracy i licznego udziału w licytacjach!

Ilość oferowanych przedmiotów, oraz szeroki wachlarz tematyczny sprawią, że aukcja zadowoli najbardziej wymagających kolekcjonerów. Przedmioty do następnych aukcji będą również starannie selekcjonowane, by sprostać oczekiwaniom najbardziej wybrednych kolekcjonerów.

Z kolekcjonerskimi pozdrowieniami.

zespół RDA

 

Regulamin Aukcji

 • Organizatorem aukcji jest Rzeszowski Dom Aukcyjny sp. z O.O. ul. Kilińskiego 2,
  35-005 Rzeszów. NIP: 8133779334
  Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów, którzy pozostają anonimowi.
 • Opłata aukcyjna wynosi 20 % i doliczana jest do wylicytowanej kwoty. Opłata zawiera już w sobie podatek VAT.
 • Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 14 dni od zakończenia licytacji.
  Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować nieopłacone zamówienia aukcyjne, bądź rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę.
 • Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej.
 • Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować.
 • Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo uwarunkowania tej prośby wpłatą wadium.
 • Oglądanie przedmiotów aukcyjnych dostępne jest dla Uczestników aukcji w siedzibie Organizatora lub innym wskazanym przez organizatora miejscu po uprzednim zaanonsowaniu wizyty.
 • Uczestnicy aukcji biorący udział w licytacji będą traktowani tak jakby oglądali przedmioty i studiowali ich stan zachowania.
 • Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
 • Walutą aukcji jest Polski Złoty i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty w walutach EURO i USD według tabeli średnich kursów walut Narodowego Banku Polskiego z dnia przeprowadzenia aukcji.
 • Należność za kupione przedmioty należy przelać na konta:

  Bank Pekao SA
  Wpłaty złotówkowe:
  26 1240 4751 1111 0010 8257 5903
  [PLN]
 • Wpłaty walutowe:
  90 1240 4751 1978 0010 8392 8104 [EURO]
  36 1240 4751 1787 0010 8392 8247 [USD]

 

 • Odbiór lub wysyłka przedmiotów:
  1. Przedmioty zostaną przekazane zwycięzcy licytacji, lub osobie przez niego upoważnionej, po otrzymaniu przez Organizatora pełnej należności.
  2. Wylicytowane przedmioty można odebrać z siedziby Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem szczegółów odbioru.
  3. Koszty wysyłki krajowej zamówień aukcyjnych pokrywa nabywca. Wysyłka jest ubezpieczona i realizowana przez firmę kurierską.
  4. Koszty wysyłki zagranicznej pokrywa nabywca. Forma i koszt takiej wysyłki każdorazowo ustalane są indywidualnie.
 • Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione na stałe poza granicę Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, a w szczególności jej nowelizacja z dnia 18.03.2010r.
 • Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.
 • Za wady prawne przedmiotu odpowiedzialność ponosi wstawiający przedmiot na aukcję .
 • Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, jak i opublikowany w tłumaczeniu na języki obce, przy czym w kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.
 • Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta Rzeszowa.

Z kolekcjonerskimi pozdrowieniami.

Zespół RDA