Aukcje online organizujemy kilka razy w roku. Licytowane są na nich wyselekcjonowane, najciekawsze i najrzadsze przedmioty.

Aukcje przeprowadzane są zgodnie ze światowymi standardami w zakresie profesjonalnej obsługi, bezpieczeństwa i dyskrecji transakcji.
Zapewniona jest obsługa finansowa i formalno-prawna transakcji.

Szczegółowe informacje, dotyczące przekazania przedmiotów do sprzedaży aukcyjnej lub warunków uczestnictwa w licytacji można znaleźć poniżej.

E-Aukcja 4 odbędzie się w dniach : 28, 29, 30, 1.10.2020. Rozpoczęcie każdego dnia o godz. 16.00!

Zapraszamy do udziału w licytacji!  Życzymy zadowolenia z wylicytowanych walorów!

Przedmioty na Aukcję 6 przyjmujemy do 14.10.2020 r.!

Ilość oferowanych przedmiotów, oraz szeroki wachlarz tematyczny sprawią, że aukcja zadowoli najbardziej wymagających kolekcjonerów. Przedmioty do następnych aukcji będą również starannie selekcjonowane, by sprostać oczekiwaniom najbardziej wybrednych kolekcjonerów.

Z kolekcjonerskimi pozdrowieniami.

zespół RDA

Regulamin Aukcji

 • Organizatorem aukcji jest Rzeszowski Dom Aukcyjny sp. z O.O. ul. Kilińskiego 2,
  35-005 Rzeszów. NIP: 8133779334
  Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów, którzy pozostają anonimowi.
 • Opłata aukcyjna wynosi 15% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty. Opłata zawiera już w sobie podatek VAT.
 • Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 14 dni od zakończenia licytacji.
  Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować nieopłacone zamówienia aukcyjne, bądź rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę.
 • Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej.
 • Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować.
 • Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo uwarunkowania tej prośby wpłatą wadium.
 • Oglądanie przedmiotów aukcyjnych dostępne jest dla Uczestników aukcji w siedzibie Organizatora lub innym wskazanym przez organizatora miejscu po uprzednim zaanonsowaniu wizyty.
 • Uczestnicy aukcji biorący udział w licytacji będą traktowani tak jakby oglądali przedmioty i studiowali ich stan zachowania.
 • Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
 • Walutą aukcji jest Polski Złoty i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty w walutach EURO i USD według tabeli średnich kursów walut Narodowego Banku Polskiego z dnia przeprowadzenia aukcji.
 • Należność za kupione przedmioty należy przelać na konta:

  Pekao SA:
  Wpłaty złotówkowe:26 1240 4751 1111 0010 8257 5903 [PLN]Wpłaty walutowe:
  90 1240 4751 1978 0010 8392 8104 [EURO]
  36 1240 4751 1787 0010 8392 8247 [USD]

 • Odbiór lub wysyłka przedmiotów:
  1. Przedmioty zostaną przekazane zwycięzcy licytacji, lub osobie przez niego upoważnionej, po otrzymaniu przez Organizatora pełnej należności.
  2. Wylicytowane przedmioty można odebrać z siedziby Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem szczegółów odbioru.
  3. Koszty wysyłki krajowej zamówień aukcyjnych pokrywa organizator. Wysyłka jest ubezpieczona i realizowana przez firmę kurierską.
  4. Koszty wysyłki zagranicznej pokrywa nabywca. Forma i koszt takiej wysyłki każdorazowo ustalane są indywidualnie.
 • Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione na stałe poza granicę Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, a w szczególności jej nowelizacja z dnia 18.03.2010r.
 • Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.
 • Za wady prawne przedmiotu odpowiedzialność ponosi wstawiający przedmiot na aukcję .
 • Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, jak i opublikowany w tłumaczeniu na języki obce, przy czym w kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.
 • Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta Rzeszowa.

Z kolekcjonerskimi pozdrowieniami.

Zespół RDA